Alternate Text מחשבונים |חישוב צריכת דלק כל הזכויות לשימוש במחשבון שייכות לאתר קילומטר לליטר , אין לשתול את קוד המחשבון באתרים אחרים ללא אישור מבעלי האתר , מפר זכויות אלו עלול להיות חשוף לתביעות.
תודה , הנהלת האתר
קילומטר לליטר

ק"מ/ל ל'/100ק"מ (MPG (US (MPG (UK
חשב ק'מ/ל
חשב ל'/100ק'
אמריקאי (MPG), חשב מייל/גאלון
בריטי/קנדי (MPG), חשב מייל/גאלון

חשב

איפוס
Alternate Text סעיף 1: חשב כמה שווה X קמ"/ל' ביחידות אחרות. לשם כך, מלא מספר בתא הירוק.
סעיף 2: חשב כמה שווה X ל'/100ק"מ ביחידות אחרות. לשם כך, מלא מספר בתא הירוק.
סעיף 3: חשב כמה שווה X מייל/גאלון אמריקאי ביחידות אחרות. לשם כך, מלא מספר בתא הירוק.
סעיף 4: חשב כמה שווה X מייל/גאלון בריטי/אמריקאי ביחידות אחרות. לשם כך, מלא מספר בתא הירוק.